Phone Locations
(08) 38 321 329 523 An Dương Vương – Ward 8 – District 5 – HCM
(08) 38 225 338 232 Lê Thánh Tôn – District 1 – HCM
(08) 38 249 437 106 Lý Tự Trọng, District 1 – HCM